فراگیر عزیز، پس از انتخاب پودمان مورد نظر و خرید آن از طریق لینک مربوطه در ویترین پودمانها، لطفا جهت تکمیل فرایند ثبت نام، داده های خواسته شده را در ذیل بارگذاری نمایید. 

در صورت تکمیل ثبت نام، حداکثر تا دو روز کاری قبل از شروع ترم افرا، درس پودمانی مورد نظر روی میز کار شما در سامانه افرا قرار خواهد گرفت. 

از اینکه سامانه افرا را برای یادگیری خود انتخاب کرده اید سپاسگزاریم.